2012-10-14
Statut

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

1.       Fundacja pod nazwą Voifia, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

a.     Katarzynę Jarosz,

b.    Mariusza Nikiciuka

zwanych dalej "Fundatorami", aktem notarialnym sporządzonym przez Notariusza Joannę Nieścierowicz w Białymstoku, w dniu 13.03.2012 r. (repertorium A numer 1381/2012), działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

1.       Siedzibą Fundacji jest Grabówka (Gmina Supraśl).

2.       Fundacja posiada osobowość prawną.

3.       Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 3

1.        Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem  województwa podlaskiego, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2.        Fundacja może ustanawiać swoje oddziały, filie i przedstawicielstwa lub uczestniczyć w innych organizacjach w kraju i za granicą.

§ 4

1.        Ministrem sprawującym nadzór nad Fundacją ze względu na jej cele jest minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

Rozdział II. Cel i formy działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji Voifia jest prowadzenie działalności wspierającej rozwój kompetencji społecznych, zawodowych i emocjonalnych dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w szczególności w sferach: kulturalnej, artystycznej, naukowej, edukacyjnej, informacyjnej, przedsiębiorczości i idei społeczeństwa obywatelskiego.

§ 6

1.        Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a.       Organizację projektów o zasięgu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym: wymian młodzieżowych, warsztatów, szkoleń, treningów umiejętności psychospołecznych;

b.       Inicjowanie i włączanie się w kampanie społeczne i ekologiczne;

c.        Organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży;

d.       Tworzenie i gromadzenie dokumentacji projektowej mającej na celu promocję rezultatów podejmowanych działań;

e.       Budowanie i zarządzanie siecią kontaktów;

f.         Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi;

g.       Organizowanie wydarzeń artystycznych i imprez edukacyjno-kulturalnych;

h.       Publikację wydawnictw tradycyjnych oraz elektronicznych;

i.         Uczestnictwo w konferencjach i debatach;

j.         Promocja różnorodności, postaw otwartych i tolerancyjnych;

k.        Budowanie postaw proekologicznych;

l.         Animacja działań młodzieży i dorosłych oraz aktywizacja środowisk lokalnych;

m.      Tworzenie platformy wymiany kontaktów międzynarodowych dla różnych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych młodzieży i dorosłych;

n.       Poszukiwanie nowych, innowacyjnych metod animacji i edukacji;

o.       Promowanie idei przedsiębiorczości i postaw przedsiębiorczych w społeczeństwie;

p.       Inicjowanie i wspieranie amatorskich i profesjonalnych inicjatyw o charakterze kulturalnym;

q.       Budowanie pozytywnych relacji między światem nauki i przedsiębiorczości, promowanie nauki i idei kształcenia przez całe życie.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7

1.        Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2000 zł (dwa tysiące złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8

1.        Dochody fundacji mogą pochodzić z:

a.        darowizn, spadków, zapisów,

b.       dotacji i subwencji osób prawnych,

c.        dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d.       dochodów z majątku fundacji,

e.       odsetek bankowych,

f.        dochody z odpłatnej działalności fundacji.

2.        Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 9

1.        Władzami Fundacji jest:

a.        Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

2.        Członków Zarządu Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.

3.        Fundatorzy powołują Prezesa Zarządu spośród Członków Zarządu.

Rozdział V. Zarząd Fundacji

§ 10

1.        W skład Zarząd Fundacji wchodzi od dwóch do pięciu osób powoływanych przez Fundatorów na bezterminową kadencję. Zarząd może wybierać ze swojego grona jednego lub dwóch Wiceprezesów.

2.        Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:

a.        złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatorów,

b.       utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c.        śmierci członka Zarządu,

d.       odwołania – zgodnie z §9 ust. 2,

3.        W razie, gdy skład Zarządu Fundacji ulegnie zmniejszeniu uzupełnienie liczby członków może nastąpić w drodze kooptacji. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Zarządu, z zastrzeżeniem, że całkowita liczba członków Zarządu nie może przekraczać pięciu. Kooptacja dodatkowych członków Zarządu następuje uchwałą Zarządu. 

4.        Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w skutek:

a.        braku uczestnictwa w pracach Zarządu przez cztery kolejne posiedzenia,

b.       działania niezgodnego z celem i statutem Fundacji,

c.        trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek siły wyższej,

d.       decyzji Fundatorów.

 

§ 11

 

1.        Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.        Do kompetencji Zarządu należy:

a.       kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b.       realizacja celów statutowych,

c.        sporządzanie planów pracy i budżetu,

d.       sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e.       reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f.         zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

g.       przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji.

 

§ 12

1.        Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2.        Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.

3.        O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4.        Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Rozdział VI. Sposób reprezentacji

§ 13

1.        Oświadczenia woli w imieniu Zarządu Fundacji składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

Rozdział VII. Zmiana Statutu

§ 14

1.        Zmian w statucie Fundacji dokonuje jednomyślnie Zarząd. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

Rozdział VIII. Połączenie z inną fundacją

§ 15

1.        Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2.        Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3.        W sprawach połączenia z inną Fundacją decyzję podejmuje Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają większością 2/3 głosów przy obecności wszystkich członków, w tym Prezesa, i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatorów.

Likwidacja Fundacji

§ 16

1.        Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.        O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

3.        Decyzję o likwidacji podejmują Fundatorzy.

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatorów Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.